Krizinės situacijos

Posted by serksnas on January 21st, 2010

 

`Sudaryti būtinas asmeninio saugumo sąlygas įkalinimo įstaigų darbuotojams, normalias laikymo sąlygas nuteistiesiems laisvės atėmimu, kad jie galėtų po bausmės atlikimo savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis – tai bene svarbiausias Lietuvos pataisos įstaigų veiklos tikslas. Būtent šia kryptimi ryškiausiai pasireiškia vykstanti pataisos sistemos reforma. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų vystymo strategijos laikotarpiui iki 2033 metų projekte numatomas nuteistųjų laikymo sąlygų humanizavimas, numatomos konkrečios priemonės įstaigų darbuotojų saugumui užtikrinti. Demokratinių permainų laikotarpiu, kai atsiranda socialinio teisingumo poreikis, šis procesas vyksta laikantis teisėtumo,  griežtų žmogaus teisių laikymosi, humaniško elgesio su nuteistaisiais principų. Siekiant šių tikslų bus rekonstruojamos veikiančios bei dideliuose miestuose esančios įstaigos, diegiamos šiuolaikinės saugos sistemos. Šiuo metu bausmių vykdymo sistema funkcionuoja ypatingai sudėtingomis socialinėmis – politinėmis bei ekonominėmis sąlygomis, kurios sąlygoja didėjančią infliaciją, bedarbystę, gyventojų gyvenimo lygio kritimą. Visi šie procesai tiesiogiai atsispindi įkalinimo įstaigų veikloje, todėl šiuo dinaminio pokyčio laikotarpiu labai svarbu išlaikyti stabilią kriminogeninę būklę įkalinimo įstaigose. Kokios gi priemonės Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų darbuotojams padeda išvengti nusikaltimų,  išlaikyti deramą rimtį nuteistųjų bei suimtųjų tarpe, kaip jie sugeba palaikyti tvarką šiose įstaigose.

LR bausmių vykdymo įstatymų paskirtis (BVK 1 str.) yra nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis. Todėl būtina užtikrinti tokį kriminalinės bausmės vykdymą, kad tai būtų ne tik nubaudimas už padarytą nusikaltimą, bet ir pataisytų nuteistuosius, kad jie sąžiningai dirbtų, tiksliai vykdytų įstatymus ir gerbtų bendro gyvenimo taisykles, kad tai užkirstų kelią naujiems ir nuteistųjų, ir kitų asmenų nusikaltimams.

                      Iš čia galima išskirti 3 pagrindinius bausmės tikslus:1. nuteistųjų pataisymas;2. naujų nuteistųjų nusikaltimų užkardymas;3. naujų kitų asmenų nusikaltimų užkardymas.

Kiekvieno iš šių tikslų pasiekimui reikalingos skirtingos priemonės. 1-ojo tikslo pasiekimo priemonės yra numatytos BVK 111 straipsnyje ( Nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos priemonės yra šios: laisvės atėmimo režimas, nuteistųjų darbas, socialinė reabilitacija, bendrasis lavinimas bei profesinis mokymas).

Kalbant apie kitus du tikslus, tai konkrečių jų pasiekimo priemonių įstatyme numatyta nėra. Konkrečios priemonės gali būti panaudojamos kaip pagalbinės kitų dviejų tikslų pasiekimui. Suprantant, kad nusikalstamumo prevencija laisvės atėmimo vietose negalima be specialaus proceso, apimančio eilę įvairių PĮ administracijos veiklos rūšių, skirtos specialiosios prevencijos tikslų pasiekimui, galima spręsti, kad tokios priemonės turi būti numatytos. Tuo mus įtikina kai kurių pataisos darbų įstatymo normų analizė ir PĮ veiklos praktika. Analizuojant įstatymo normas, visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į  BVK  112 straipsnį.

 Pataisos įstaigų režimas ir pagrindiniai jo reikalavimai

1. Režimas – tai diferencijuotų laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygų ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisyklių visuma.

2. Pagrindiniai pataisos įstaigų režimo reikalavimai yra šie: būtinas nuteistųjų izoliavimas ir nuolatinė jų priežiūra; reikalavimas nuteistiesiems tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas; skirtingų laikymo sąlygų sudarymas atsižvelgiant į nuteistojo padaryto nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo metu.

3. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji dėvi savo arba pataisos įstaigos išduotus drabužius. Nuteistiesiems daroma krata. Nuteistojo asmens kratą daro tos pačios lyties pareigūnai. Nuteistųjų gaunami ir siunčiami laiškai gali būti cenzūruojami, o pašto ir perduodami siuntiniai bei smulkieji paketai su spauda tikrinami.

4. Nuteistiesiems, išskyrus šio Kodekso 91 ir 152 straipsniuose numatytus atvejus, draudžiama turėti su savimi šio Kodekso 1 priede nurodytų daiktų ir reikmenų. Rasti nuteistųjų pataisos įstaigoje turimi pinigai ir vertingi daiktai motyvuotu pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu paimami ir perduodami į pataisos įstaigos socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Reikmenys, kuriais naudotis nuteistiesiems uždrausta, paimami ir, atsižvelgiant į jų pobūdį bei įsigijimo aplinkybes, pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles perduodami saugoti, kol nuteistasis bus paleistas iš pataisos įstaigos, arba sunaikinami.

5. Šio Kodekso nustatyta tvarka nuteistiesiems leidžiama ne už grynus pinigus, išskyrus šio Kodekso 91 ir 152 straipsniuose numatytus atvejus, įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, gauti pasimatymus, pašto ir perduodamus siuntinius, smulkiuosius paketus su spauda, gauti ir siųsti pinigines perlaidas, susirašinėti, skambinti telefonu, pasivaikščioti. 

Pataisos įstaigų režimo užtikrinimo priemonės

Pataisos įstaigų režimo užtikrinimo priemonės yra šios: pataisos įstaigų apsauga; teisės bei režimo pažeidimų prevencija ir atskleidimas; įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarka; pataisos įstaigų vidaus tvarka; dienotvarkė; pataisos įstaigų administracijos veiksmai nuteistųjų badavimo arba atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus atvejais arba nuteistųjų neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, atvejais, taip pat specialiųjų priemonių ir šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai ir tvarka., kuriame reglamentuojami pagrindiniai režimo laisvės atėmimo vietose reikalavimai – būtinas nuteistųjų izoliavimas ir nuolatinė jų priežiūra, tikslus ir nenukrypstamas nuteistųjų vykdymas savo pareigų.

Tokiu būdu įstatymo leidėjas pabrėžia, kad, iš vienos pusės, režimas laisvės atėmimo vietose yra nuteistųjų pataisymo priemonė, o iš kitos pusės – režimas turi būti organizuotas taip, kad nuteistieji tiksliai ir nenukrypstamai vykdytų savo pareigas, t.y. užkardytų kelią naujiems nuteistųjų nusikaltimams ir kitiems pažeidimams.

Šalia šių įstatymo numatytų priemonių įstatymų leidėjas konkrečiai apibrėžia nuteistųjų bei suimtųjų teises. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siekiant pagrindinių įkalinimo tikslų, negalima apeiti įkalinimo įstaigų personalo vaidmens.

Posted by admin on November 5th, 2007

Sveiki atvykę į dėstytojo tinklalapį

?>